AKTUALNOŚCI SCKM
VIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
W KRĘGU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ
W KRĘGU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ

26 lutego 2014
ul. Wietora 15

I grupa – godz. 9.00
II grupa – godz. 10.00
III grupa – godz. 11.00
IV grupa – godz. 12.00
V grupa – godz. 13.00

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży i Pracownia Animacji Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie wiedzy.

DOKŁADNY ZAKRES TEMATYCZNY
Szkoły podstawowe:
 • Mitologia rzymska (rozdz. Legendy rzymskie – tylko Wędrówki Eneasza) [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
 • Mitologia grecka (rozdz. Historia wojny trojańskiej – tylko Oblężenie Troi) [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian).
 • Podstawowe związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
 • Teatr grecki: początki przedstawień scenicznych: powstanie tragedii greckiej, pierwsi tragicy, budowa teatru greckiego i stroje aktorów (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu).
Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (różny stopień trudności):
 • Mitologia grecka (rozdz. Historia wojny trojańskiej [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
 • Teatr grecki: początki przedstawień scenicznych: powstanie tragedii greckiej – rozwój dytyrambu, pierwsi tragicy, budowa teatru greckiego i stroje aktorów (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu)
 • Sztuka rzymska – budowle użyteczności publicznej, architektura sakralna, rozwój rzeźby rzymskiej – (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu)
LITERATURA
(uwagi dotyczące bibliografii uzupełniającej znajdziecie Państwo na końcu regulaminu).

Literatura obowiązkowa (wg przedstawionego zakresu tematycznego).
 • Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Puls – wybrane rozdziały wskazane w dokładnym zakresie tematycznym.
Literatura uzupełniająca
 • Anna Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, Wydawnictwo PWN
 • Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy
 • Jan Ciechowski, Zarys literatury greckiej, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Kazimierz Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
REGULAMIN KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest Anna Lewińska – autorka projektu, kulturoznawca, specjalista w dziedzinie cywilizacji śródziemnomorskiej, nauczyciel SCKM, współorganizatorem konkursu jest Dorota Kozłowska-Buczek, nauczyciel SCKM.
 2. Konkurs będzie miał formę pisemną (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, zdaniami do uzupełnienia).
 3. Test będzie miał zróżnicowaną skalę trudności, w zależności od wieku uczestników.
 4. Warunki uczestnictwa
  W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie byli laureatami poprzedniej edycji konkursu. Określeniem laureat w tym przypadku organizator obejmuje zdobywców I, II i III nagrody.
 5. Uczestnicy konkursu obowiązkowo biorą udział w ilustrowanej prelekcji przygotowującej do konkursu w siedzibie SCKM (ul. Szeroka 16) w wyznaczonym terminie.
 6. Uczestnicy prelekcji po wykładzie otrzymują skróty wykładów.
 7. Istnieje również możliwość przygotowania się do konkursu podczas warsztatów kultury antycznej, organizowanych dla całej klasy.
 8. Warsztaty odbywają się w środy, oprócz prelekcji proponujemy warsztat tańca greckiego, kalambury mitologiczne i poznawanie alfabetu greckiego i rozszyfrowywanie imion w języku greckim. Uczestnicy zajęć zainteresowani konkursem otrzymują skróty wykładów. (zapisy i informacje: Anna Lewińska, tel. 509 864 556)
 9. Organizatorzy proszą opiekunów grup o wypełnienie i przesłanie kart zgłoszeniowych w terminie do 28 listopada 2013.
 10. Oceny testów dokona jury złożone z nauczycieli SCKM. Decyzja jury jest ostateczna, dokumentacja będzie przechowywana do 30 dni od ogłoszenia wyników.
 11. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy oraz listy gratulacyjne.
 12. Laureaci konkursu w przypadku nie odebrania nagród i dyplomów w dniu rozdania nagród, proszeni są o osobisty odbiór w filii SCKM (ul. Szeroka 16), w terminie 30 dni od uroczystości podsumowującej konkurs. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz kolejnego konkursu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zawartą w Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 (teks jednolity: Dz. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania w mediach, internecie, itp. nazwisk i wizerunku laureatów.

TERMINY I MIEJSCA KONKURSU
 • Termin nadsyłania kart zgłoszenia: 28 listopada 2013 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
  ul. Szeroka 16, Kraków
  z dopiskiem „Konkurs antyczny”
  lub drogą e-mailową na adres:
 • Terminy prelekcji przygotowującej do konkursu:
  • szkoły ponadgimnazjalne – 6 grudnia 2013, godz. 10.00
  • gimnazja – 13 grudnia 2013 (I grupa), 20 grudnia 2013 (II grupa), 3 stycznia 2014 (III grupa). Wszystkie grupy godz. 10.00.
  • szkoły podstawowe – 10 stycznia 2014 (I grupa), 17 stycznia 2014 (II grupa), 24 stycznia 2014 (III grupa), 31 stycznia 2014.
  (W przypadku zgłoszenia większej niż przewidziana liczby uczestników, organizator może wyznaczyć dodatkowe terminy prelekcji)

Prelekcje odbywają się w budynku SCKM przy ul. Szerokiej 16. Podziału na grupy uczestniczące w prelekcjach dokonują organizatorzy na podstawie kolejności zgłoszeń.
Planowany termin konkursu – 26 lutego 2014 w SCKM przy ul. Wietora 13/15.

Tematy prelekcji:
Szkoły podstawowe – mity greckie i rzymskie, teatr grecki (wg zakresu tematycznego), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – teatr grecki, sztuka rzymska .
Koszt prelekcji i materiałów (skróty wykładów, druk testów) – 3,00 zł od osoby.

Informacje:
Anna Lewińska – organizator konkursu
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, Pracownia Animacji Kultury
ul. Szeroka 16
tel. 12 421 29 87, (509 864 556)

Uwaga! (dotyczy bibliografii uzupełniającej):
Organizatorzy pragną przypomnieć, że każdy uczestnik konkursu ma obowiązek (patrz regulamin) uczestniczyć w prelekcji, podczas której każdy ze słuchaczy otrzymuje materiały dotyczące teatru i sztuki rzymskiej. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze literatura przedmiotu jest łatwo dostępna, dlatego też bibliografia podana przez nas służy przede wszystkim do pogłębienia wiedzy i indywidualnych studiów nad podaną problematyką. Zapewniamy, że prelekcja i materiały, które wręczamy uczestnikom w zupełności wystarczą w przygotowaniu do konkursu. Powyższe uwagi nie dotyczą Mitologii Jana Parandowskiego, która jest powszechnie dostępną lekturą.